wypowiedzenie umowy telekomunikacyjnej Wzór

       

Tematy


Dlaczego nie napalm

Temat: Odbiór cyfrowy już we wrześniu

http://koszalineo.wordpress.com/2009/01 ... jmy-umowy/


Bym zapomniał. Dostałem nawet odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana reklamację z dnia 5 lutego 2009r. dotyczącą wątpliwości co do zapisu ar. 7 Umowy rzystąpienia do InternetuTelewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o. informuję, że wzór owyższej umowy został w tej formie zaakceptowany rzez Urząd Komunikacji Elektronicznej, co znalazło uzasadnienie w rotokole z kontroli  dot. rzestrzegnia rzez naszą spółkę przepisów Ustawy , określajacych obowiązki dostawców ublicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych względem użytkowników końcowych z dnia 21.08.2006r.
Wszelkie zmiany cennika usług naszej Spółki , nie są zmianami warunków zawartej umowy o świadczenie usług dostępu do internetu , jednak są odstawą i upoważniają abonenta  do jej wypowiedzenia, co jest rzestrzegane rzez naszą firmę.
Jednocześnie informujemy, że o zmianach cennika nszych usług każdy abonent informowany jest drogą isemną.
Mamy nadzieję, że owyższa informacja  jest wyczerpująca i rozwiała Pana wątpliwości zawarte w reklamacji.
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=10205Temat: Rozwiązanie umowy o neostradeTP - jak napisać wypowiedzenie?
" />Do końca czerwca muszę dostarczyć wypowiedzenie umowy o Neostrada TP i mam problem jak to napisać...
No i mam taką małą prośbę czy mógłby ktoś podać jakiś wzór jak takie coś napisać ?? Czy te pismo może być wydrukowane i tylko podpisane przez abonenta?

Zapewne ktoś napisze: "Zadzwoń do TePsy i oni ci wszystko powiedzą..." taa..., a mi na d*pie kaktus rośnie...
Dzwoniłem już i dostałem odpowiedź: "Proszę napisać "Rezygnuję z umowy wraz z końcem jej trwania..." i wysłać na adres z którego przychodzą rachunki..." tylko jakoś mi to się nie widzi, że ot tak napisać i wysłać.
Znalazłem w sieci jedynie wzór wypowiedzenia w przypadku zmiany regulaminu usługi:


">miejscowość, dnia .......................... roku
Imię i nazwisko
adres
Miejscowość z kodem
nr telefonu (z kierunkowym)
nr klienta (z faktury TP)

Biuro Obsługi Klienta
......................................
ul...................................
......................................

Dotyczy: Wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi neostrada tp.

W związku ze zmianą regulaminu świadczenia usługi neostrada tp przez Telekomunikację Polską S. A., na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm) niniejszym wypowiadam umowę o świadczenie usługi neostrada tp z dnia ....................... nr......................., której jestem stroną, z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia.
Ponadto uprzejmie informuję, iż w świetle art. 59 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w przypadku zmiany przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, z tytułu braku akceptacji przez abonenta zmian, dostawcy usług nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, w tym również roszczenie, o którym mowa w art. 57 ust. 6 ww.ustawy.


.....................................................
podpis abonentaNo i nie wiem jak to przerobić to na wypowiedzenie z umowy wraz z zakończeniem trwania tej umowy
Dodam, że osobiste stawienie się osoby w salonie TP na którą jest podpisana umowa jest nie możliwe...

Liczę na waszą pomoc
Źródło: forum.windowsmx.pl/viewtopic.php?t=5023


Temat: Zmiana regulaminu ery, mozna zerwac umowe chyba mam dejavu po 15 :P
W związku z licznymi zapytaniami napływającymi do UKE dotyczącymi uprawnienia abonenta do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian w związku ze zmianą regulaminu dokonaną przez jego dostawcę usług telekomunikacyjnych Prezes UKE przedstawił oficjane stanowisko w tej sprawie.

Oto treść tego oświadczenia:

Zasady dotyczące stosowania regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych regulują przepisy art. 59 oraz 60 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (dalej zwaną Ustawą).

Zgodnie z art. 59 ust. 2 Ustawy dostawca o każdej zmianie musi zawiadomić abonenta, przy czym powinno to nastąpić z wyprzedzeniem, co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian. Równocześnie, abonent powinien zostać poinformowany o prawie odstąpienia od umowy z dostawcą w przypadku braku akceptacji tych zmian. Obowiązkowi informowania o każdej zmianie w regulaminie, odpowiada uprawnienie abonenta do wypowiedzenia umowy w przypadku wprowadzenia zmiany.

Należy wskazać, iż przepis ten dotyczy każdej zmiany w regulaminie. Obowiązek informowania o zmianie nie jest zależny od tego, czy dotyczy elementów obowiązkowych regulaminu wskazanych w treści art. 60 Ustawy, czy też elementów dodanych przez dostawcę. Ustawodawca nie różnicuje obowiązku w zależności od tego, czy zmiany są korzystne dla abonenta czy też nie. Jest to zrozumiałe, ze względu na subiektywność takiej oceny, gdyż zmiana mogłaby być rożnie oceniana przez abonenta i dostawcę. Przepis ten nie uzależnia także obowiązków dostawcy oraz uprawnienia abonenta od zakresu wprowadzanych zmian, czy też przyczyn ich wprowadzenia. Stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w doktrynie, gdzie stwierdzono, iż zmiana regulaminu upoważnia stronę do wypowiedzenia umowy niezależnie od zakresu zmiany oraz tego, czy zmiana pogarsza sytuację pozwanego. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy abonent nabywa w związku z samym faktem zmiany regulaminu (T. Piątek, Prawo Telekomunikacyjne. Komentarz, CH Beck 2005, kom. do art. 59 Ustawy, Nb. 7). Przepisy Ustawy odpowiadają w tym zakresie przepisom Kodeksu Cywilnego dotyczącym wzorów umownych. Zgodnie z art. 3841 KC wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 KC, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. W przypadku zmiany regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych mamy do czynienia z sytuacją identyczną jak przy wprowadzeniu wzorca w trakcie trwania stosunku o charakterze ciągłym.

Stosownie do powyższego, należy uznać, iż wykładnia literalna przepisu jednoznacznie wskazuje, że prawo abonenta do wypowiedzenia umowy przysługuje w każdym wypadku zmiany regulaminu. Ustawodawca nie ogranicza przy tym prawa abonenta od zakresu wprowadzanych zmian, lub przyczyn ich wprowadzenia.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa Prezes UKE stwierdza, że dokonana z dniem 15. marca (data pisma wysyłanego do abonentów) zmiana Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zdaniem Spółki nie będąca zmianą, a jedynie uzupełnieniem obowiązującego od 1. października 2003 roku Regulaminu, o postanowienia szerzej opisujące tryb postępowania reklamacyjnego, nie została dokonana prawidłowo. We wspomnianym piśmie adresowanym do abonentów brak jest powiadomienia abonenta o przysługującym mu prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian oraz niezachowany został termin powiadomienia abonenta przed wejściem tych zmian w życie.

Prezes UKE stwierdza, iż w związku z dokonaniem w marcu 2007 roku zmian w obowiązującym od 1. października 2003 roku Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, abonentom, którzy tych zmian nie zaakceptują przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, a w przypadku skorzystania z tego prawa PTC Sp. z o.o. nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. (WitekT)


źródło: UKE
http://telepolis.pl/...7877&limit=1000

Zobaczymy jak potoczy sie sprawa ;)

Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=81259


Temat: Kto ma ERĘ niech czyta :)
" />UKE: zmiana regulaminu PTC - można wypowiedzieć bez roszczenia odszkodowawczego
W związku z licznymi zapytaniami napływającymi do UKE dotyczącymi uprawnienia abonenta do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian w związku ze zmianą regulaminu dokonaną przez jego dostawcę usług telekomunikacyjnych Prezes UKE przedstawił oficjane stanowisko w tej sprawie.

Oto treść tego oświadczenia:

Zasady dotyczące stosowania regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych regulują przepisy art. 59 oraz 60 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (dalej zwaną Ustawą).

Zgodnie z art. 59 ust. 2 Ustawy dostawca o każdej zmianie musi zawiadomić abonenta, przy czym powinno to nastąpić z wyprzedzeniem, co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian. Równocześnie, abonent powinien zostać poinformowany o prawie odstąpienia od umowy z dostawcą w przypadku braku akceptacji tych zmian. Obowiązkowi informowania o każdej zmianie w regulaminie, odpowiada uprawnienie abonenta do wypowiedzenia umowy w przypadku wprowadzenia zmiany.

Należy wskazać, iż przepis ten dotyczy każdej zmiany w regulaminie. Obowiązek informowania o zmianie nie jest zależny od tego, czy dotyczy elementów obowiązkowych regulaminu wskazanych w treści art. 60 Ustawy, czy też elementów dodanych przez dostawcę. Ustawodawca nie różnicuje obowiązku w zależności od tego, czy zmiany są korzystne dla abonenta czy też nie. Jest to zrozumiałe, ze względu na subiektywność takiej oceny, gdyż zmiana mogłaby być rożnie oceniana przez abonenta i dostawcę. Przepis ten nie uzależnia także obowiązków dostawcy oraz uprawnienia abonenta od zakresu wprowadzanych zmian, czy też przyczyn ich wprowadzenia. Stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w doktrynie, gdzie stwierdzono, iż zmiana regulaminu upoważnia stronę do wypowiedzenia umowy niezależnie od zakresu zmiany oraz tego, czy zmiana pogarsza sytuację pozwanego. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy abonent nabywa w związku z samym faktem zmiany regulaminu (T. Piątek, Prawo Telekomunikacyjne. Komentarz, CH Beck 2005, kom. do art. 59 Ustawy, Nb. 7). Przepisy Ustawy odpowiadają w tym zakresie przepisom Kodeksu Cywilnego dotyczącym wzorów umownych. Zgodnie z art. 3841 KC wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 KC, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. W przypadku zmiany regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych mamy do czynienia z sytuacją identyczną jak przy wprowadzeniu wzorca w trakcie trwania stosunku o charakterze ciągłym.

Stosownie do powyższego, należy uznać, iż wykładnia literalna przepisu jednoznacznie wskazuje, że prawo abonenta do wypowiedzenia umowy przysługuje w każdym wypadku zmiany regulaminu. Ustawodawca nie ogranicza przy tym prawa abonenta od zakresu wprowadzanych zmian, lub przyczyn ich wprowadzenia.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa Prezes UKE stwierdza, że dokonana z dniem 15. marca (data pisma wysyłanego do abonentów) zmiana Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zdaniem Spółki nie będąca zmianą, a jedynie uzupełnieniem obowiązującego od 1. października 2003 roku Regulaminu, o postanowienia szerzej opisujące tryb postępowania reklamacyjnego, nie została dokonana prawidłowo. We wspomnianym piśmie adresowanym do abonentów brak jest powiadomienia abonenta o przysługującym mu prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian oraz niezachowany został termin powiadomienia abonenta przed wejściem tych zmian w życie.

Prezes UKE stwierdza, iż w związku z dokonaniem w marcu 2007 roku zmian w obowiązującym od 1. października 2003 roku Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, abonentom, którzy tych zmian nie zaakceptują przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, a w przypadku skorzystania z tego prawa PTC Sp. z o.o. nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

Informacja pochodzi z: TELEPOLIS.PL
Źródło: samochodyswiata.pl/viewtopic.php?t=19966
Sitedesign by AltusUmbrae.